Overzicht
NederlandsEnglishActueel

Meer over De 12 Ambachten
Donateur worden?
Actueel

NieuwsbriefBeter 1x zien dan 100x horen
Het DocumentWerkmappen

ForumANBIContact


 

 

ANBI

Openbare gegevens De Twaalf Ambachten t.b.v. ANBI (ANBI nr. 5488448).
Vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht op haar internetsite de volgende gegevens publiceren:

Stichting de Twaalf Ambachten.
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41080707.
Adres: Dorpsstraat 99, 4511 ED Breskens.

De Twaalf Ambachten, centrum voor ecologische technieken, is een onafhankelijke Stichting die in 1978 werd opgericht door Sietz en Anke Leeflang. Doelstelling: het bevorderen van nieuwe mens- en milieuvriendelijke bedrijvigheid.
In de tweemaal jaarlijks verschijnende Nieuwsbrief (per post verzonden aan de donateurs en te vinden op deze website) beschrijven we de initiatieven die de Stichting neemt, de experimenten die de Stichting uitvoert en attenderen we op interessante initiatieven van derden, waar we kennis van hebben genomen.

Voorzitter van Stichting De Twaalf Ambachten is sinds de oprichting Sietz Leeflang, penningmeester is Peter van Veen, secretaris is Wim van Overbeeke.

Het secretariaat is gevestigd aan Dorpsstraat 99, 4511 ED Breskens ten huize van voorzitter Sietz Leeflang. Deze ontvangt maandelijks een vergoeding voor gemaakte kosten, waaronder een vaste vergoeding van 250 euro representatiekosten i.v.m. bezoekers.
In 2016 werken voor de Stichting via Dethon Terneuzen Matthieu van Bragt en als vrijwilligers (onbezoldigd) Clemens Ernst, Piet Provo, Eddy Mudde, Gerharde Mannessen en Jaap de Hulster. In Oostburg werkt De Twaalf Ambachten sedert 2014 in het gezamenlijke sociale ondernemingsproject en bezoekerscentrum in oprichting aan de Oudestad 27 nauw samen met ‘De Nieuwe Ambachterij’ van Dirk en Monique Knetsch en hun v.o.f. DiederikTHO te Groede.

Financiële positie 31-12-2014:
(in euro's)

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

 

   
Op korte termijn beschikbaar

 

Liquide middelen
20.322
 
Vorderingen en overlopende activa
520
 
Voorraden
1.850
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva
-1.210
 
 
________
 
Werkkapitaal
21.482
 


 

Vastgelegd op lange termijn

   
Materiële vaste activa
3.754
 
Financiële vaste activa
3.054
 
 
________
 
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
28.290
 
 

 

 

 
Deze financiering vond plaats met:    
Eigen vermogen
28.290
 
 
________
 
 
28.290
 

 

De staat van baten en lasten 2014

 

   
Baten
24.062


Directe lasten
Som der exploitatielasten
30.607
5.099

 
Totale lasten

-35.706Financiële baten en lasten
150
 
Exploitatieresultaat
-11.494
 

 

Meer informatie: info@de12ambachten.nl